Okul Yöneticilerinin Kişilik Tipleri ile Stresle Başa Çıkma Yaklaşımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul Yöneticisi, Kişilik, Kişilik Tipleri, Stres, Stresle Başa Çıkma Yaklaşımı

Özet

Bu çalışmada okul yöneticilerinin kişilik tiplerinin stresle başa çıkma yaklaşımları arasındaki ilişkileri incelemek amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda kişisel bilgi formu, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ve Kişilik Ölçeğinden oluşan veri toplama aracı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili İzmit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 177 okul yöneticisine gönüllü olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Okul yöneticilerinin kişilik tipleri ve stresle başa çıkma yaklaşımlarının incelenmesinde ortalama ve standart sapma istatistiklerinden, Okul yöneticilerinin kişilik tipleri ile stresle başa çıkma yaklaşımları arasındaki ilişkilerin incelenmesinde korelasyon ve çoklu regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin yüksek düzeyde A tipi kişilik özelliklerine sahip olmayıp, B tipi kişilik özellikleri gösterdikleri saptanmıştır. Okul yöneticilerinin stresle baş etmede ise boyun eğici ve çaresiz yaklaşımları düşük düzeyde, sosyal destek arama yaklaşımını orta düzeyde tercih etmelerine karşın kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşımı tercih ederek stresle başa çıkmaya çalıştıkları belirlenmiştir.

Referanslar

Aydın, İ. (2016). İş Yaşamında Stres. Ankara: Pegem.

Aysal, N. (2014). Stres algısı, başa çıkma, kişilik ve sağlık arasındaki ilişkilerin etkileşimsel stres ve başa çıkma modelinde incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, İstanbul.

Batıgün AD, Şahin NH (2006) İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi Araştırmaları İçin İki Ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1): 32-45.)

Çetin, Ekrem (2019). Öğretmenlerin Psikolojik Dayanıklılığı İle Stresle Başaçıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Durna, U. (2004). Stres, A ve B Tipi Kişiilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 191-206.

Fidan, Y. & Bayraktar, O. (2022). A ve B Tipi Kişilik Yapısına Sahip Yöneticilerin Yaşam Tarzları Ve Stres İlişkisi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (2) , 393-408 . DOI: 10.31592/aeusbed.1034910

Kapci, S. D. & Usul, H. (2020). Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynaklarının Belirlenmesi Üzerine İzmir İlinde Bir Araştırma . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (2), 125-151 .

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri.Ankara: Nobel

Luthans, F. (2010). Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill.

Madenoğlu, C. (2013). Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Benlik Saygısı Düzeyleriyle Olan İlişkisi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(1).

Özdemir, O., Özdemir, P. G., Tayyi, M., ve Nasıroğlu, S. (2012). Kişilik Gelişimi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), 566-589.

Şahin, N.H. & Durak, A. (1995). Üniversite Öğrencileri İçin Bir Stresle Başa Çıkma Tarzı Ölçeği. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 56-73.)

Tekin, E. , Yazgan Çilesiz, Z. & Gede, S. (2019). Farklı Mesleklerde Çalışanların Algılanan Stres Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Üzerine Bir Araştırma . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9 (1), 79-89

Tokol H. , Yılmaz M. G. , Nalbantoğlu B. , Bolatbaş B. K. , Melek E. C. , Özel F. , Topuzoğlu A. (2019). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Stres Ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Kesitsel Bir Çalışma Estüdam Halk Sağlığı Dergisi. 4 (3),322-330.

Torun, N. & Şenel Tekin, P. (2014). Ankara ilinde çalışan sağlık kurumları yöneticilerinin iş stresi ve kişilik özellikleri açısından değerlendirilmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 13 (1) , 45-56 . DOI: 10.1501/Ashd_0000000097

Zehiroğlu, Ç. & Şencan, H. (2020). Kabin Memurlarında Tip A/B Kişilik Yapısının Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi . İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (37) , 139-153

İndir

Yayınlanmış

2023-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

BUDAK, K., & YILDIRIM, E. (2023). Okul Yöneticilerinin Kişilik Tipleri ile Stresle Başa Çıkma Yaklaşımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(2), 203–210. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/29

Sayı

Bölüm

Makaleler