Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Sosyal Gelişim Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirilen önerilere ve kılavuzlara dayanarak bilimsel yayın etiğini en üst düzeyde uygulamayı taahhüt eder.

Dergiye gönderilecek yazılar daha önce yayımlanmamış, yayın programına dahil edilmemiş veya başka bir dergide değerlendirme aşamasına alınmamış olmalıdır.

Dergi, COPE tarafından belirlenen yayın etiği standartlarını benimser ve kötüye kullanım veya yayın etiğinin ihlali durumlarında COPE tarafından geliştirilen yayın etiği akış şemalarını referans alır.

Dergi, çift kör hakem sürecini benimsemektedir. Bu nedenle sunulan yazılar hakem değerlendirmesine gönderilirken yazarların ve hakemlerin anonimliği sağlanır.

Yazarlarla ilgili bilgilerin gizliliği derginin sorumluluğundadır. Ancak, muhtemel suistimalleri soruşturmak amacıyla olası bir soruşturma durumunda bu bilgiler paylaşılabilir. Dergi, muhtemel suistimal durumlarına ilişkin ilkelerini COPE tarafından oluşturulan yönergeler doğrultusunda belirler ve paydaşlarıyla web sitesinde paylaşır.

Bir metne ait bölümlerin birden çok yayında kullanılması durumu, belirtilmediği sürece Sosyal Gelişim Dergisi tarafından kabul edilemez. Bu durumlarda dergi, COPE tarafından belirlenen ilgili yönergeleri uygular.

Dergi ifade özgürlüğünü her koşulda savunur ve gözetir. Ancak, ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı veya nefret söylemi içeren içerikleri reddetme hakkını kullanır.

Dergi, bir makalede çıkar çatışması durumunda entelektüel ve etik standartlardan yana taraf olur. Yazarlar, hakemler, editörler ve editör yardımcılarının uyması gereken etik ilkeleri tanımlar.

Çıkar çatışması durumunda dergi, makalenin değerlendirme sürecini belirsizlik giderilene kadar askıya alabilir. Bu bağlamda dergi, başvuru yapan yazardan Etik Kurul İzni, Görüşmeci Rıza Formları ve diğer gerekli belgeleri talep etme yetkisine sahiptir.

Dergi, düzeltme, açıklama, özür veya tekzip niteliğindeki içerikleri yayınlama konusunda sorumluluk sahibi ve hassas davranır.

Editör ve yayıncılar, bir makaledeki yinelemelerin veya başka bir yayınla olan çakışmaların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda yasal tavsiyelere uymakla yükümlüdür.

Dergi, bilimsel etik ilkelerin yanı sıra yayın etiği ve yayıncılık standartlarına da uyar.

Dergi, araştırmaların etik kurallara uygun yapıldığına ve katılımcıların haklarının korunduğuna dikkat eder.

Dergi, verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak için yazarlardan veri erişim ve veri paylaşım politikalarına uymalarını talep edebilir.

Dergi, yayın sürecinde taraflar arasında adil ve saygılı iletişimi teşvik eder.

Dergi, telif haklarına ve intihal karşıtı politikalara saygı gösterir ve yayımlanan içeriklerin yasalara uygun olduğunu sağlar.

Dergi, açık erişim ilkelerini destekler ve bilginin geniş kitlelere erişilebilir olmasını teşvik eder.

Dergi, yazarlara yayın süreciyle ilgili açık ve şeffaf bilgiler sağlar ve geri bildirimlerini değerlendirir.

Dergi, okuyucuların, yazarların ve toplumun güvenini kazanmak için etik değerlere ve yayın ilkelerine bağlılığını sürdürür.