Çeşitlilik Yönetimi ve Sembolik Şiddet İlişkisi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Çeşitlilik, Çeşitlilik Yönetimi, Sembolik Şiddet

Özet

Çeşitlilik yönetiminin sembolik şiddet ile ilişkisinin araştırıldığı bu çalışmada Bursa otomotiv sektöründe çalışan 104 çalışana ulaşılmıştır. Araştırmada çeşitlilik yönetiminin sembolik şiddetle negatif yönlü anlamlı bir ilişkide olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çeşitlilik yönetimi uygulaması ile işyeri sembolik şiddet ve yönetici sembolik şiddet ilişkisinde bakılmış aynı şekilde negatif yönlü anlamlı bir ilişkide olduğu tespit edilmiştir. Çeşitlilik boyutları arasında ifade edilen cinsiyetin çeşitlilik yönetimi ve sembeolik şiddet arasındaki ilişkide kadınların çeşitlilik yönetimi algılarının erkeklere göre daha önde olduğu tespit edilirken cinsiyete göre sembolik şiddette anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

Akbal, A. (2022). Sağlıkta Sembolik Şiddetin İlişkisel Sosyolojik Karma Desen Analizi. A. Kasapoğlu (Ed.), Sosyolojide Karma Desen Araştırmalar içinde (27-94 ss.). Yeni İnsan Yayınevi:İstanbul.

Artini N., Nilan P., Threadgold S., Young Indonesian Cruise Workers, Symbolic Violence and International Class Relations, July 2011,Asian Journal of Social Science 7(6)

Bergen, C.W. V.; Berlow, S.; Terasa, F. (2002). Unintended Negative Effects of Diversity Management, Public Personnel Management, 31(2), 239-251.

Bhambra, G. and Shilliam, R., 2009. Silencing Human Rights: Critical Engagements with a Contested Project. London: Palgrave Macmillan. Sf.6

Bourdieu ve Eagleton (2011). Bir Röportaj: Doxa (Kanaat) ve Sıradan Yaşam. Slovoj Zizek (Ed.). İdeolojiyi haritalamak. (Çev. Sibel Kibar). Ankara: Dipnot yayınları.

Bourdieu, P., 2001. Television. European Review, 9(3), pp. 245–256.

Bourdieu, Pierre (1995), Pratik Nedenler, (Çev. Hülya Tufan), Kesit Yayıncılık, İstanbul.

Bourdieu, Pierre (1996), Toplumbilim Sorunları, (Çev. Işık Ergüden), Kesit Yayıncılık, İstanbul.

Bourdieu, Pierre (2015), Eril Tahakküm, (Çev. Bediz Yılmaz), Bağlam Yayınları, İstanbul.

Bourdieu, Pierre ve Wacquant, Loic (2003), Düşünümsel Bir Sosyoloji için Cevaplar, (Çev. Nazlı Ökten), İletişim Yayınları, İstanbul.

Bourdieu, Pierre, Language and Symbolic Power, (ed. THOMPSON, John B.), (trn. RAYMOND, Gino / ADAMSON, Matthev), First Published by Polity Press, Cambridge 1991

Bourdieu, Pierre: “Social Space and Symbolic Power”, Sociological Theory, Cilt:7, Sayı:1, 1989, s.186.

Bourdieu, Wacquant. Düşünümsel Bir…a.g.e., s.167. Bourdieu, Pierre, Lic Wacquant: Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İstanbul: İletişim Yayınları, Çev. Nazlı Ökten, 2010.s.167.

Bulşu, Ç., ; Gümüş, M. (2018). Farklılıkların Yönetimi ve Örgütsel Bağlılığın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 322, 344.

Calhoun, C. (2007). Bourdieu sosyolojisinin ana hatları, ocak ve zanaat: pierre bourdieu derlemesi. (Der. Güney Çeğin vd.). İstanbul: İletişim Yayınlar

Calhoun, Craig (2014), “Bourdie Sosyolojisinin Ana Hatları”, Güney Çeğin vd. (Der.), Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, 1. Baskı içinde (77-129), İletişim Yayınları, İstanbul.

Cox, H.T.; Blake, S. (1991). Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational Competitiveness, The Executive, 5(3), 45-56.

Ferenczi T., "Pierre Bourdieu, Le Sociologue de tous les combats", Le Monde, Dossie: İntellectuel de combat, 2002 Aktaran: Hüseyin Köse, Bourdieu Medyaya Karşı, İstanbul: Papirüs, 2004, s. 58

Fettahoğlu, Ö, O ;Tatlı, H,S. (2015). Örgütsel Bağlılık ve Farklılıkların Yönetimi Algılamaları Arası İlişkilerin Saptanmasında Demografik Farklılıklara Yönelik İnceleme, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi,12(2) 119-140.

Firdaus R. Z., Agustin S. M., Symbolic Violence Towards Precarious Worker of E-Commerce Company of Transportation Services, 2019, Jurnal Komunikasi Indonesia

Gider, İ., ; Şencan, H. (2016). İşletmelerin farklılık yönetimi anlayışı ile işletme üyelerinin örgütsel bağlılık tutumlarına yönelik bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(29):189-204.

Harrison, A.D.; Price, H.K.,; Bell, P.M. (1998). Beyond Relational Demograph: Time and The Effect of Surface and Deep Level Diversity on Work Group Cohesion, Academy of Management Journal, 41(1), 96-107.

Jenkins, R. (1992). Pierre Bourdieu. New York: Routledge.

Kartalkaya, K., & Orbay İçaçan, N. (2023). Çeşitlilik Yönetiminin Örgütsel Bağlılık ile İlişkisinin Hizmet Sektöründe İncelenmesi. Politik Ekonomik Kuram, 7(2), 317-328.

Konrad, A. (2003). Defining the Domain of Workplace Diversity Scholarship, Group & Organization Management, 28(1), 4–17.

Köse H., Bourdieu Medyaya Karşı, İstanbul: Papirüs, 2004, s.31-57

Kulualp, H. G ;Demir , A. (2020). Çeşitlilik yönetimi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin kimya endüstrisinde incelenmesi, Journal of Human and Tourism Research 10(4) , 1010-1026.

Kurtulmuş, M. (2016). The effect of diversity management on teachers' organizational commitment and organizational citizenship behavior. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(3), 277-302.

McNay, L., 1999. Gender, habitus and the field: Pierre Bourdieu and the limits of reflexivity. Theory, Culture and Society, 16(1), pp. 11-95

Memduhoğlu, H. B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre türkiye'de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Pierre Bourdieu (1991). Language and Symbolic Power, Cambridge, UK: Polity Press, Çev. Gino Raymond, Matthew Adamson , s.163-164.

Tomlinson M., O’Reilly D., Wallace M. (2013), Developing leaders as symbolic violence: Reproducing public service leadership through the (misrecognized) development of leaders’ capitals, Management Learning

Topçu, G., 2023, İşletmelerde Sembolik (Simgesel) Şiddetin Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Türk, B. (2007). Bourdieu ve Söylem Tartışmaları. Ocak ve zanaat: Pierre Bourdieu derlemesi. (Der. G. Çeğin vd.) İstanbul: İletişim Yayınları.

TÜSIAD (2008). Türkiye Sanayisine Sektörel Bakış, İstanbul TÜSİAD Yayını, 2008.

Yıldız S., Korumaz M., Balyer A. (2021), Symbolic Violence Teachers Experience at Schools, Journal of Economy Culture and Society.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-30

Nasıl Atıf Yapılır

ORBAY İÇAÇAN, N., & KARTALKAYA, K. (2023). Çeşitlilik Yönetimi ve Sembolik Şiddet İlişkisi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(2), 237–246. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/33

Sayı

Bölüm

Makaleler