Öğretmenlerde İletişim Becerilerinin Liderlik Üzerine Etkisi

Yazarlar

Özet

Bu araştırma; öğretmenlerin iletişim becerileri algıları ile öğretmen liderliği algıları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 181 öğretmene kişisel bilgi formu, iletişim ölçeği ve liderlik ölçeğinden oluşan bir anket uygulanmıştır. Öğretmenler İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında istatistik programında değerlendirilmiştir. Frekans yüzdelerinin hesaplanmasına ek olarak, veri analizi sırasında standart sapma ve ortalama gibi istatistiksel ölçümler de dikkate alınmıştır. Korelasyon ve regresyon analizleri de yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen iletişim becerileri ile öğretmen liderliği arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerin yüksek düzeyde iletişim becerisi ve yüksek düzeyde liderlik özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir.

Referanslar

Akbaba, A. (2020). Okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin müdür yardımcılarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 141-155.

Bayrak, N. (2001). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik özellikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Beycioğlu, K. & Aslan, B. (2010). Öğretmen liderliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 9(2), 2-13.

Bıçakçı, İ. (2008). İletişim ve halkla ilişkiler: Eleştirel bir yaklaşım (7. baskı). MediaCat.

Bozkurt Bulut, N. (2004). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 443-452.

Can, N. (2007). Öğretmen liderliği becerileri ve bu becerilerin gerçekleştirilme düzeyi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 263-288.

Çeküç, S. (2008). Lider öğretmen yeterliliklerinin incelenmesi üzerine empirik bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.

Çelen, A. İ. (2020). Dijital dönüşüm sürecinde yükselen bir değer: Dijital liderlik. Proceedıngs e-book, 449-461.

Erçetin, Ş. (2000). Liderlik sarmalında vizyon. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karasar, N.(2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları, s.79.

Kaya, M. T., Çiftçi, B., & Gökdemir, A. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Primary Education Research Journal, 3(1), 31-37.

Korkut Owen, F., & Demirbaş Çelik, N. (2018). Yetişkinlerin cinsiyetlerine, yaşlarına ve kişilik özelliklerine göre iletişim becerilerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 15(4), 2305-2321. https://doi.org/10.14687/jhs.v15i4.5394

Lambert, L. (2003). Leadership redefined: An evocative context for teacher leadership. School Leadership & Management, 23(4), 421-430. https://doi.org/10.1080/1363243032000150953

Miao, Z. & Pang, N.S.K. (2017). The roles of teacher leadership in shanghai education. Bulgarian Comparative Education Society Conference Books. 15, 93-121.

Muijs, D. & Harris, A. (2003). Teacher leadership-İmprovement through empowerment?: An overview of the literature. Educational Management & Administration, 31(4), 437–448. https://doi.org/10.1177/0263211X030314007

Öztürk, C. (2023). İlköğretim İkinci Kademesinde Görevli Öğretmenlerin Okul İklimine İlişkin Algıları: Şuhut İlçesi Örneği. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 12(1), 38-52.

Savaş, G. (2019). Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre Öğretmen Liderliği: Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 2(3), 207-222.

Sönmez, V. (2020). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (19. baskı). Anı Yayıncılık.

Şekerci, R., & Karataş, S. (2020). Öğretmen Liderliği Eğitim Programına Katılan Yaygın Eğitim Kurumları Usta Öğretici ve Öğretmenlerinin Program Hakkındaki Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 317-335.

Ustaoğlu, Y., & Bozkurt, A. T. (2022). Lider Öğretmen Rolleri ve Davranışların İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma. Harran Maarif Dergisi, 7(1), 46-68.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-09

Nasıl Atıf Yapılır

ÇAKIR, H., HAKVERDİ, R., OKUMUŞ, S., & KIRAÇ, M. (2023). Öğretmenlerde İletişim Becerilerinin Liderlik Üzerine Etkisi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(1), 49–54. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/10

Sayı

Bölüm

Makaleler