Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerinin İncelenmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Eğitim Yönetimi, Örgütsel Güven, Kuruma Güven, Öğretmen

Özet

Bu araştırma; öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin tanımlayıcı özellikleri açısından da örgütsel güven düzeyleri sorgulanmıştır. Amaç doğrultusunda kişisel bilgi formu ve örgütsel güven ölçeğinden oluşan anket formu; 2022-2023 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Beykoz ilçesinde görev yapan, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 165 gönüllü öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde frekans yüzdelerinin hesaplanmasına ek olarak, standart sapma, ortalama ile t testi ve tek yönlü Anova testlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlerinin öncelikle çalışma arkadaşlarına, sonrasında yöneticilerine yüksek düzeyde güven duyduklarını gösterirken, kurumlarına orta düzeyde güven duyduklarını göstermektedir. Öğretmenlerin genel örgütsel güven düzeyleri ise ortalamanın üzerindedir. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin yaşlarına ve aynı okulda çalışma sürelerine güre kuruma güven boyutunda farklılaşma saptanırken, eğitim durumlarına göre, çalışma arkadaşlarına güven, yöneticiye güven ve genel örgütsel güven düzeylerinde farklılıkların olduğu belirlenmiştir.

Referanslar

Adams, S. H. and Wiswell, A. K. (2007). Dimensionality Of Organizational Trust. Paper Presented at The International Research Conference in The Americas Of The Academy Of Human Resource Development, Indianapolis.

Artuksi, Eda. (2009). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Okulun Örgütsel Güven Düzeyine İlişkin Algıları (Malatya İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü.

Aydın, H. U. D., & İrmiş, A. (2023). Covid-19 Pandemi Sürecinde Yerli ve Yabancı Sermayeli İşletmelerin Çalışanlara Yönelik Kararları ve Örgütsel Güven. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 144-170.

Bil, E. (2018). Ortaöğretim okullarının öğrenen örgüt, örgütsel güven ve iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.

Bökeoğlu, Ö. Ç. ve Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54(54), 211-233.

Çokyiğit, M. (2020). Ortaokulların bürokratik yapısının etkililiği örgütsel güven ve örgütsel destek düzeyi arasındaki ilişki [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.

Diş O. & Akbaşlı, S. (2019). Öğretmen görüşleri doğrultusunda lider okul yöneticilerinin yeterlikleri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 2(2), 86-102.

Hennessy, C. L. (2013). The Component Of Trust As Administrators' And Teachers' Roles Change During Implementation Of Response To Intervention. Doctoral dissertation, Northcentral University, California.

İnce, Y., Bedük, S., ve Aydoğan, S. (2004). Örgütlerde takım çalışmasına yönelik etkin liderlik nitelikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11,423-446. http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/741

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.

Karataş, K. (2020). Öğretmenlik Mesleğine Kuramsal Bir Bakiş. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(17), 39-56.

Kovancı, M. (2019). İlkokul Öğretmenlerinin Örgtüsel Güven Algıları ile Örgtülerine Yabancılaşmaları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Kovancı, M. (2020). Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Yabancılaşma Davranışları İle İlişkisi. Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi, 2020(1), 96-124.

Küçük, B. A., & Günaydın, C. (2021). Lider İle Örgüt Düzeyindeki Güven Duygusunun Yenilikçi Çalışma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Değişime Direncin Rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17(2), 540-576.

Memduhoğlu, H. B. Zengin, M. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel güvene ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 211-228.

Mishra, Jitendra ve Morrissey, Molly A. (1990). Trust in employee/employer relationships: A survey of west michigan managers. Public Personnel Managment, 19 (4), 443–485.

Nooderhaven, N. G. (1992). Trust and interfirm relations. European Association for Evolutionary Political Economy Conference sunulan bildiri.

Omarov, A., (2009). Örgütsel güven ve iş doyumu: Özel bir sektörde uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Özkan, O. S. (2012). Örgütsel güven ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki: Kocaeli Emniyet Müdürlüğü örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yalova Üniversitesi.

Özler, D. E., Atalay, C. G. ve Şahin, M. D. (2010). Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır? Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 47- 57.

Perry, R. W., & Mankin, L.D. (2007). Organizational trust, trust ın the chief executive and woric satisfaction. Public Personnel Management, 36 (2), 165–179. https://www.researchgate.net/publication/258179936

Polat, S., & Tastan, M. (2009). Yükseköğretim öğrencilerinin öğretim elemanlarına güven düzeyi ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Education Sciences, 4 (2), 558-574. https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/19828

Rashad, K. (2018). Teacher Perceptions of Trust: Principal Behaviors and School Practices. Doctoral Dissertation, Azusa Pacific University, California.

Sağlam Arı, G. (2003). Yöneticiye duyulan güven örgütsel bağlılığı artırır mı ?. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 17-36. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprNU1EQT0

Sağnak, M. (2005). Örgüt ve yönetimde değerlerin önemi. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 33 (166), 149-157.

Şener, A. A., & Uzunçarşılı, Ü. (2022). Algılanan Örgütsel Destek Ve Kendini İşletmeden Hissetme İlişkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü: Sivil Havacılıkta Bir Araştırma. Pearson Journal, 7(21), 95-107.

Tamer, M. G. (2019). Okul yöneticilerinin desteğiyle oluşturulan sosyal sermayenin okul başarısına etkisi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (41), 283-312.

Timuroğlu, M. K., & Alioğulları, E. (2019). Örgütsel güvenin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi: Erzurum ili araştırma görevlileri üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 243-264.

Tschannen-Moran, M. (2017). The Importance Of Trust İn Schools. The WERA Educational Journal, 9(2), 3.

Tüzün Kalemci, İpek. (2007). Güven, örgütsel güven ve örgütsel güven modelleri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (13), 93-118.

Uygur, K., & Arabacı, İ. B. (2019). Lise öğretmenlerinin personel güçlendirme algıları ile örgütsel güven algıları arasındaki ilişki: Elazığ ili örneği. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 744-770.

Yıldız, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları. BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 289-316. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1503/18220

Yılmaz, E. (2006). Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-09

Nasıl Atıf Yapılır

ADIYAMAN, G., YAŞAR, Ömer, KESKİN, Şeref, Gökçe AYTEMİR, A., YETKİN AY, H., ÖZLÜ, N. E., ŞAHİN, N., UZUN, Özcan, ÖZMEN, R., & ÖZTÜRK, C. (2023). Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerinin İncelenmesi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(1), 77–84. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/14

Sayı

Bölüm

Makaleler