Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Modüler Öğretim Programlarına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Mesleki ve Teknik Öğretim, Meslek Dersi Öğretmenleri, Modüler Öğretim Programı, Modül

Özet

Bu araştırmanın amacı meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan modüler öğretim programının meslek dersi öğretmenleri tarafından değerlendirilmesini sağlayarak araştırma sonucunda elde edilen istatistiksel veriler aracılığıyla konuya yarar sağlayabilecek önerileri sunmaktır. Araştırma, genel tarama modeli ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında Uygulanan Modüler Öğretim Programını Değerlendirmesi Ölçeği” kullanılmıştır. 1. Bölümde meslek dersi öğretmenlerinin cinsiyeti, çalıştığı kurum türü, mesleki kıdem yılı ve konu ile ilgili hizmet içi eğitim alıp almadıkları sorulmuştur. 2. Bölümde meslek dersi öğretmenlerinin görüşlerini almak üzere 49 maddeden oluşan ifadelere yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler MICROSOFT, SPSS 22.0 programı aracılığı ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında şu sonuçlara ulaşılmıştır: Mesleklerin alan adları sektörle uyumluyken içeriklerin sektörle uyumuna daha fazla önem verilerek sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Öğretim materyallerine erişim kolay ve rahatken, modüllerin içeriklerinde bilgi tekrarları olması nedeniyle modüllerin düzeltilmesi ve içeriğinin güncellenmesi gerekmektedir. Fiziksel ve donanımsal alt yapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar mesleki ve teknik eğitime ayrılan kaynağın artırılması ile bir ölçüde giderilebilir. Öğrenme-öğretme sürecinin istenilen şekilde gerçekleşmesi özellikle mevzuat kaynaklı birtakım sıkıntılar nedeniyle başarılamamaktadır.

Referanslar

Altın, R. (2008). Mesleki Eğitim Sisteminde Yeni Eğilimler ve Modüler Sistem. Ankara: Mesut Matbaacılık.

Babaç, H. (2008). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Bilişim Teknolojileri Alanı Modüler Öğretim Sisteminin Öğretmenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Berk, Ş. (2012). Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan modüler sistemin Provus' un Farklar Modeli ile değerlendirilmesi (312610). Anadolu Üniversitesi.

EARGED. (2010). Modüler Program Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Şubat 12, 2013 tarihinde MEB Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı: http://egitek.meb.gov.tr/tamamlanan/Modüler_Program_degerlendirme.pdf adresinden alındı

Ekşioğlu, S. (2013). Mesleki ve Teknik Liselerde Uygulanan Modüler Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Entitüsü, Ankara.

Menteş, M. (2004). Mesleki Ortaöğretimde Modüler Öğretim Düzenlenmesi: Talaşlı Üretim İçin Program Geliştirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Özdemir, S. M. (2011). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: kavramsal bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 85-110.

Seçilmiş, C., & Ünlüören, K. (2009). Modüler Öğretim Sisteminin Getirdiği Uygulamaların Değerlendirilmesi: Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Bir Alan Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi , I(2), 3-18.

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-09

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZGÜR YAĞIZ, F., & ÇELİKTEN, M. (2023). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Modüler Öğretim Programlarına İlişkin Meslek Dersi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(1), 151–160. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/22

Sayı

Bölüm

Makaleler