Okul Yönetiminde Kişi Örgüt Uyumunun Performans Üzerine Etkisi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul Yöneticisi, Kişi Uyumu, Performans, Görev Performansı, Bağlamsal Performans

Özet

Bu çalışma okul yönetiminde kişi örgüt uyumunun performans üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerine göre ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada kişisel bilgi formu, Netemeyer vd., (1997) tarafından geliştirilen ve, Elçi vd. (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Kişi Örgüt Uyumu Ölçeği ve Borman ve Motowidlo (1993) tarafından geliştirilen Ertan (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan İş Gücü Performans Ölçeği 2022-2023 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde faaliyette bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 182 okul yöneticisine uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin yüksek düzeyde performans gösterdikleri ve yine yüksek düzeyde kişi örgüt uyumlarının olduğu saptanmıştır. Okul yöneticilerinin kişi örgüt uyum düzeyleri ile performansları arasında pozitif yönlü anlamlı düşük düzeyde ilişkiler saptanmıştır. Okul yöneticilerinin kişi örgüt uyumu düzeylerinin artması %18.5 düzeyinde performanslarının artmasını sağlamaktadır.

Referanslar

Astakhova, M. N. (2016). Explaining the effects of perceived person-supervisor fit and person-organization fit on organizational commitment in the US and Japan. Journal of Business Research, 69(2), 956-963.

Barutçugil, İ. (2002). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.

BektaĢ, T. (2016). Birey örgüt uyumunun sağlanmasında çalışanların politik yeteneklerinin rolü: İstanbul ili otel işletmelerinde bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Hacıbayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, NevĢehir.

Borman, W. C. & S. J. Motowidlo, S. J. (1993), Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance‖, In N. Schmitt & W. C. Borman (Eds.), Personnel selection in organizations,San Francisco: Jossey-Bass, 1993, pp. 71-98

Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual performance: The meaning for personnel selection research. Human Performance, 10(2), 99-109.

Elçi, M., Alpkan, L., & Çekmecelioğlu, G. H. (2008, June). The influence of person organization fit on the employee’s perception of organizational performance. In 4th International Strategic Management Conference, Sarajevo, Bosnia-Herzegovnia (pp. 587-593).

Ertan, H. (2008). Örgütsel bağlılık, iş motivasyonu ve iş performansı arasındaki ilişki: Antalya’da beş yıldızlı otel işletmelerinde bir inceleme.( Doktora Tezi). Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Jawahar, I. M., & Carr, D. (2007). Conscientiousness and contextual performance: The compensatory effects of perceived organizational support and leader-member exchange. Journal of Managerial Psychology, 22(4), 330-349.

Johari, J. & Yahya, K.K. (2009). Linking organizational structure, job characteristics,and job performance constructs: A proposed framework. International Journal of Business and Management, 4(3), 145-152.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri.Ankara: Nobel

Kristof-Brown, A. L. (1996). Person-organization it: An integrative review of its conceptualizations, measurement and implications. Personnel Psychology, 49(1), 1-49

Netemeyer, R. G., Boles, J. S.,McKee, D. O. & McMurria, R. (1997). An investigation into the antecedents of organizational citizenship behaviors in a personal selling context. Journal of Marketing, 61 (3), 85-98.

Sonnentag, S. & Frese, M. (2002). Performance concepts and performance theory. In S. Sonnentag (Ed.) Psychological Management of Individual Performance (pp.4-25). NewYork: John Wiley & Sons.

Turnley W. H., Bolşno M.C., Lester S. W. ve Bloodgood J. M. (2003). “The Impact of Psychological Contract Fulfillment on The Performance of In-Role and Organizational Citizenship Behaviors”, Journal of Management, 29(2): 187-206

Verquer, M. L., Beehr, T. A., ve Wagner, S. (2003). A Meta-analysis of the relationships between person–organization fit and work attitudes. Journal of Vocational Behavior , 473-489.

Vogel, R.M. & Feldman, D.C. (2009). Integrating the levels of person-environment fit: The roles of vocational fit and group fit. Journal of Vocational Behavior, 75(1), 68-81.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

CEYHAN, T., AKYÜZ TOSUN, B., MUSLU ATICI, Şenay, TOSUN, M. T., AÇIL, H., ÇEVLİK KALYONCU, F., MALAY, E., & USLU, H. (2023). Okul Yönetiminde Kişi Örgüt Uyumunun Performans Üzerine Etkisi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(2), 189–194. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/27

Sayı

Bölüm

Makaleler