Öğretmenlerin Algıladığı Yönetici Desteği ve İlişkili Faktörler

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul Yöneticisi, Öğretmen, Destek, Yönetici Desteği

Özet

Bu çalışmada öğretmenlerin algıladıkları yönetici desteği ve ilişkili olan faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerine göre genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada veriler amaç doğrultusunda hazırlanan kişisel bilgi formu ve Algılanan Yönetici Desteği ölçeği ile toplanmıştır. Veri toplama aracı; 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2022-2023 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde faaliyette bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan 344 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yöneticilerinden yüksek düzeyde destek algıladıkları belirlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin yaşlarına, mesleki kıdemlerine, aynı kurumda çalışma sürelerine, cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre algıladıkları yönetici desteği farklılık göstermezken, eğitim durumlarına göre algıladıkları yönetici desteği istatistiksel olarak farklılık göstermiştir. Lisans mezunu öğretmenlerin lisansüstü mezunu öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde yönetici desteği algılamakta oldukları sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

YÜCEL, A. E., KAYA, A., ŞAHİN, M., KAYA, N., BİLGİN, S., MOL, R., & KARATAY, İsmail. (2023). Öğretmenlerin Algıladığı Yönetici Desteği ve İlişkili Faktörler. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(2), 195–202. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/28

Sayı

Bölüm

Makaleler