Öğretmen Algılarına Göre İlkokul, Ortaokul ve Lise Okul Müdürlerinin Kriz Yönetim Becerilerinin İncelenmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Eğitim Yönetimi, Kriz Dönemi

Özet

Okullar eğitim kurumlarının en temel yapı taşıdır. Eğitim kurumu olan okulların kendi içinde sürdürmesi gereken görevleri bulunmaktadır. Okullar içsel ve dışsal olarak görevlerini yerine getirme aşamasında bazı sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Bu sorunlar ile baş edebilme göre okulların kriz anına hazırlıklı olması kriz dönemini idare edebilmesi ve kriz sonrasında oluşan tüm olumsuz şartları ortadan kaldırabilmesi gerekmektedir. Çalışmada okul müdürlerinin kriz yönetim beceri incelenmiştir. Bu amaçla okullarda görev yapan öğretmenlerin okul müdürleri için algıladıkları kriz yönetim düzeylerinin incelenmiş, algıladıkları kriz yönetimine etki eden faktörlerin belirlenmiştir. Araştırmada toplanan verilerin analizi için SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows 25.0 programı kullanılmıştır. Normal dağılım uygunluk normallik testleri, basıklık çarpıklık değerleri ve saçılma grafikleri ile kontrol edilmiştir. Normal dağılım sağlanamadığı için niceliksel verilerin karşılaştırılması için iki grup karşılaştırılması için Mann Whitney U testi, ikiden fazla grup karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H analizi, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Öğretmenin mesleki kıdemi, yaşı gibi demografik özelliklerine göre algılanan okul müdürü kriz yönetim becerilerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Referanslar

Aksoy, H. H., & Aksoy, N. (2003). Okullarda krize müdahale planlaması. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 36(1), 37-49.

Akdemir, A. (1997). Yönetim Düşüncesindeki Dönüşümler Ve Dönüştürücü Lider Profili, 21.Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, (5-6 Haziran) Cilt: 2, Deniz Harp Okulu, İstanbul.

Aksu, A. ve Deveci, S. (2009). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz Yönetimi Becerileri. Education Sciences, 4(2), 448-464.

Alaağaçlı, S. (2006). Kriz ve afet yönetimi: Türkiye örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aykaç, B (2001). Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı. 2, 2001, s. 125.

Bıyıkoğlu, C. (2020). İköğretim okul yöneticilerinin kriz yönetimi becerilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Master's thesis, İstanbul Kültür Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı/Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı).

Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Yayınları

Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Cener, P. (2021). Kriz Yönetimi. http://danismend.com/kategori/altkategori/kriz-yonetimi-2/ (Erişim tarihi: 12.12.2022).

Çetin, C. (2006). Sorumluluk ve Kriz. www.canancetin.com (Erişim tarihi: 12.12.2022).

Demirtaş, H. (2000). Kriz Yönetimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yıl. 6, Sayı. 23.

Filiz, E. (2007). Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınlar

Hayran M., Hayran M. (2011). Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. (Birinci Basım), Ankara: Omega Araştırma.

Hittle, B. ve Leonard, K. M. 2011. Decision Making in Advance of a Supply Chain Crisis, Management Decision, Vol. 49, Iss.7.

Luecke, R. (2008). Felaketleri Önleme Becerisi, Kriz Yönetimi. Harvard Business Essentials, Çev. Önder Sarıkaya. İstanbul: Yaylacık Matbaa.

Okumuş, F. (2003). İşletmelerde Kriz Yönetimi Ve Krizlerin İşletmeler Üzerinde Olası Etkileri. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 203-212

Sayın, N. (2008). Ortaöğretim kurumlarında kriz yönetimi stratejisinin incelenmesi (istanbul ili örneği), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara, Nobel Basımevi.

Tutar, H. (2007). Kriz ve Stres Ortamında Yönetim. İkinci Baskı. İstanbul.

Tüz, M.V. (2004). Kriz Yönetimi İşletmelerde Uygulama için Temel Adımlar. İstanbul: Alfa Akademi Basım.

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. (Genişletilmiş İkinci Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık. https://slidetodoc.com/okullarda-kriz-ynetimi-bir-toplumun-en-deerli-varlklar (Erişim tarihi: 12.12.2022).

http://www.akasyapsikoloji.com/icerik/5/62/okulda-kriz-durumlarina-erken-mudahale.aspx (Erişim tarihi: 12.12.2022).

İndir

Yayınlanmış

2023-06-09

Nasıl Atıf Yapılır

TANRIVERDİ, M. A., DİKBAŞ, Ömer, ÇETİN, K., & CEBİROĞLU, K. (2023). Öğretmen Algılarına Göre İlkokul, Ortaokul ve Lise Okul Müdürlerinin Kriz Yönetim Becerilerinin İncelenmesi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(1), 1–20. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/3

Sayı

Bölüm

Makaleler