Öğretmenlerin Mesleki İyilik Düzeyleri ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Öğretmen, Öğretmenlik Mesleği, İyilik Hali, Mesleki İyilik Hali

Özet

Bu çalışmada öğretmenlerin mesleki iyilik halleri ve ilişkili olan faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerine göre genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada veriler amaç doğrultusunda hazırlanan kişisel bilgi formu ve Yıldırım, Arastaman ve Daşcı (2015) tarafından geliştirilen Mesleki İyilik Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Veri toplama aracı; 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batman ili merkezinde faaliyette bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan 179 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yüksek düzeyde mesleki iyilik haline sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin mesleki kıdemlerine, okulda çalışma sürelerine ve eğitim durumlarına göre algıladıkları mesleki iyilik halleri farklılık göstermezken, cinsiyetlerine ve yaşlarına göre mesleki iyilik hallerinde istatistiksel olarak farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin cinsiyetleri ve yaşlarının mesleki iyilik hallerini belirleyen değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

Ardell, D. B. (2010). The History of Wellness Models. Wellness Models of the Past and the New Real Wellness Model of the Future. Viitattu, 22, 2017.

Çapri, B. & O, Çelikkaleli (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 33-53.

Çolak, İ. , Yorulmaz, Y. İ. & Altınkurt, Y. (2017). Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 20-32 . DOI: 10.21666/muefd.319209

Doğan, T. (2004). Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin incelenmesi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.

Eğinli, A. T. (2009). Çalişanlarda iş doyumu: Kamu ve özel sektör çalişanlarinin iş doyumuna yönelik bir araştirma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-52.

Foster, L. T., Keller, C. P., McKee, B., & Ostry, A., British Columbia Atlas of Wellness 2nd Edition. Western Geographical Press., 2011.

Hatfield, T., & Hatfield, S. R. (1992). As if your life depended on it: Promoting cognitive development to promote wellness. Journal of Counseling & Development, 71(2), 164-167.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri.Ankara: Nobel

Miller, G.D. and Foster, L.T. (2010). Critical Synthesis of Wellness Literature. http://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/2894/Critical_Synthesis?sequence=5

OECD (2009). Creating effective teaching and learning enviroments: First results from TALIS. Paris: OECD Publication.

Şahin, D. D. İ. (2013). Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 142-167 .

Yaşar, Ö. (2016). Lise öğretmenlerinin mesleki iyilik algısı ile öğretimsel liderlik davranışları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray

Yıldırım, K. , Arastaman, G. & Daşcı, E. (2015). Developing, Testing and Implementing the Scale of Teachers’ Professional Well-Being . Journal of Theoretical Educational Science , 8 (4) , 486-506 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29359/314148

Zencirci, İ. (2010). İlköğretim okullarında yönetimin demokratiklik düzeyi: Katılım, özgürlük ve özerklik. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 70-85.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

KARABULUT, C., GEZER, N., İREL, F., AKIN, E., KAFALI, U., ŞAHİN, Özcan, AKDAŞ, Y., AYHAN, E., & ÖZEN, T. (2023). Öğretmenlerin Mesleki İyilik Düzeyleri ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 1(2), 221–228. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/31

Sayı

Bölüm

Makaleler