Okul Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Okul Yönetimi, Okul Yöneticisi, Liderlik, Eğitim Liderliği, Öğretmen

Özet

Bu araştırmada okul yöneticilerinin liderlik özellikleri öğretmen görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırmaya 2023-2024 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Kadıköy ilçesinde görev yapan 216 öğretmen gönüllü katılım sağlamışlardır. Genel tarama modelinde tasarlanan araştırmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır.  Elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapmanın yanında demografik özelliklere göre farklılaşma durumunun incelenmesinde t-testi ve Tek Yönlü Anova testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin yüksek düzeyde dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik özelliklerine, orta düzeyde ise serbestlik tanıyan liderlik özelliklerine sahip oldukları saptanmıştır.  Öğretmenlerin araştırmada ele alınan demografik değişkenlerden medeni durumlarına, yaşlarına, kıdemlerine ve okulda çalışma sürelerine göre okul yöneticilerine yönelik liderlik algılarında farklılık olmadığı, cinsiyetlerine göre farklılıkların olduğu görülmüştür.

Referanslar

Aydın, M. (2010). Eğitim Yönetimi. Hatipoğlu Yayınları.

Balcı, A. (2014). Etkili Okul ve Okul Geliştirme: Kuram, Uygulama ve Araştırma. Pegem Akademi.

Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). Trust in Schools: A Core Resource for Improvement. Russell Sage Foundation.

Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem Akademi.

Dinham, S. (2005). Principal leadership for outstanding educational outcomes. Journal of Educational Administration, 43(4), 338-356.

Fullan, M. (2001). Leading in a Culture of Change. Jossey-Bass.

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson

Hallinger, P., & Heck, R. H. (2002). What Do You Call People with Visions? The Role of Vision, Mission, and Goals in School Leadership and Improvement. In K. Leithwood & P. Hallinger (Eds.), Second International Handbook of Educational Leadership and Administration. Springer.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Leithwood, K., & Jantzi, D. (2000). The effects of transformational leadership on organizational conditions and student engagement with school. Journal of Educational Administration, 38(2), 112-129.

Leithwood, K., Seashore Louis, K., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004). How Leadership Influences Student Learning. The Wallace Foundation.

Marzano, R. J., Waters, T., & McNulty, B. A. (2005). School Leadership That Works: From Research to Results. ASCD.

Northouse, P. G. (2018). Leadership: Theory and Practice (8th ed.). Sage Publications.

Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types. Educational Administration Quarterly, 44(5), 635-674.

Şişman, M. (2012). Öğretim Liderliği. Pegem Akademi.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixthed.) Pearson.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-26

Nasıl Atıf Yapılır

TORAMAN, A. S., GİRGİN, Y. E., GENİŞ, R., DOĞANALP, F., TORAMAN, Özlem, & BOSTANCI DUMAN, G. (2024). Okul Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. SOSYAL GELİŞİM DERGİSİ, 2(1), 11–17. Geliş tarihi gönderen https://sosyalgelisimdergisi.com/index.php/pub/article/view/35

Sayı

Bölüm

Makaleler